China Publishing Group

HUANG Zhijian

Chairman

CHANG Bo

President

LIU Bogen

Vice President

LI Yan

Vice President

CHEN Yonggang

Vice President

ZHANG Hong

Vice President

YU Dianli

Vice President

MAO Yuansheng

Vice President

ZHANG Jichen

Vice President